2022-12-09

Lerumborna duktiga på minskad elanvändning

Energisituationen i Sverige är mycket ansträngd och regeringen uppmanar hushållen att minska sin elanvändning. Vi har under hela hösten kunnat se att elanvändningen minskat och Lerumsborna bidrar aktivt med att spara in på elen berättar Lerum Energis VD Anders Zetterman. Totalt i Lerum har vi kunnat se en minskad elenergiförbrukning om hela 19% för november månad.

Det är nu viktigt att hålla i den goda trend vi kunnat utläsa i Lerum. Eftersom läget på elmarknaden är mer ansträngt än tidigare finns en reell risk att priserna pressas upp ytterligare och att detta får genomslag på elräkningarna för kunder med rörliga avtal. 

Anledningen till de höga priserna är bland annat att Oskarshamns kärnreaktor O3, som är Sveriges största reaktor, stängs av kl 21 i kväll för underhåll. Stoppet pågår i nio dygn samtidigt som kylan tränger sig på. Till detta kommer att Ringhals 4 är ute ur drift tom 23 februari och att Ringhals 3 går på halv effekt i helgen. Med en gemensam insats i samhället om att fortsatt minska eller styra om elanvändningen avtar risken för bortkopplingar. Lägre efterfrågan på el dämpar också trycket på höga spotpriser.

Peter Rosengren, kommunens klimatrådgivare om vad man bör tänka på.

De höga elprisnivåerna och låga temperaturerna ser ut att fortsätta flera dagar framöver. Alla behöver minska elanvändningen och därmed minska risken för ytterligare störningar och restriktioner i elnätet. Peter uppmanar alla att alltid släcka hemma i de rum där ingen vistas i, att släcka i mötesrum, klassrum, kontor och andra utrymmen när ingen är där. Det här behövs för att spara el och minska risken för ytterligare störningar och restriktioner i elnätet. 

Peter skickar med ett antal länkar som är bra att besöka på kommunens hemsida:

Läs mer i våra tidigare artiklar kring samma tema: