2022-10-11

Varje kilowattimme räknas

Energimyndigheten går just nu ut med en informationssatsning för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Att vara sparsam och göra kloka val kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. 

Överenskommelse på EU-nivå om nödåtgärder på elmarknaden

Vid energiministermötet den 30 september i Bryssel nåddes en överenskommelse om nödåtgärder för att komma till rätta med de höga elpriserna. Med tanke på situationen på energimarknaderna ser Energimarknadsinspektionen det som positivt att man på kort tid kommit överens om tillfälliga åtgärder. 

Skyldigheten att minska elförbrukningen kommer att löpa fram till den 31 mars 2023 medan intäktstaket för anläggningar med låga marginalkostnader löper ut den 30 juni 2023. Utöver de beskrivna delarna tydliggörs också att flaskhalsintäkter(kapacitetsavgifter) får användas för att stödja slutkunderna.

Nödåtgärder i tre delar

  • För det första införs en skyldighet att minska elförbrukningen med minst 5 procent under vissa högpristimmar samt att medlemsländerna ska sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent.

  • För det andra ska ett tillfälligt intäktstak införas för elproducenter som har anläggningar med låga marginalkostnader (exempelvis vindkraft och kärnkraft). Intäkter utöver intäktstaket på 180 EUR/MWh får användas av medlemsstaterna för att sänka konsumenternas elräkningar.

  • Slutligen innehåller förordningen bestämmelser om ett tillfälligt så kallat solidaritetsbidrag från överskottsvinster från olje-, gas-, kol- och raffinaderibranscherna, vilka inte omfattas av intäktstaket. Detta bidrag ska också ska omfördelas till konsumenter.