Fjärrvärme från hemmaplan

Fjärrvärmen är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. I Lerums kommun har vi fjärrvärme som produceras lokalt i Lerum, Stenkullen, Gråbo och Floda.

Fjärrvärme är en klok och miljövänlig uppvärmningskälla eftersom den produceras centralt och tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen använder vi restprodukter från sågverk och annat biobränsle, så som toppar och grenar.   

Vi äger och använder att antal anläggningar för produktion av värme och el. Våra värmecentraler producerar värmen till vårt fjärrvärmesystem, som i sin tur distribuerar den till våra kunder. Vi har fyra värmecentraler, alla producerar värme med huvudsakligen biobränsle.

Våra anläggningar

Aspedalens värmecentral

Byggd 1997, ombyggd 2005, tillbyggd 2010. 

Här finns fyra pannor som tillsammans har en installerad effekt på 19,3 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till ca 30 GWh och sker till cirka 98 procent med biobränsle (träflis, träpellets, vegoil).

Gråbo värmecentral

Byggd 2000. 

Här finns fyra pannor som tillsammans har en installerad effekt på 6 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till ca 10 GWh och sker till cirka 98 procent med biobränsle (träbriketter).

Stenkullens värmecentral

Byggd 2007, tillbyggd 2016. 

Här finns tre pannor som tillsammans har en installerad effekt på 2 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till ca 2 GWh och sker till cirka 98 procent med biobränsle (träpellets och pellets).

Floda värmecentral

Byggd 2007.

Värmecentralen i Floda har två pannor som tillsammans har en installerad effekt på 5,8 MW. Fjärrvärmesystemet i Floda är under utbyggnad och den årliga energiproduktionen uppgår nu till 6 GWh. Bränslet är till 95 % biobränsle.

Förklaringar:
1 MW (mega watt) = 1.000 kW (kilo watt), sorten för effekt.
1 GWh (giga watt timme) = 1.000.000 kWh (kilo watt timme),
sorten för energi.

Bränslemix 2021