Tekniska villkor för anslutning av egenproducerad el

Information för elinstallatör och producent gällande Lerum Nät AB:s villkor för installation mikroproduktion.

(Se dokument längst ner på sidan för guide för solcellsleverantör om behov av åtgärder)

Vid utformning av produktionsanläggning ska kunden särskilt beakta följande punkter i Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 K/N): 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12. Av dessa punkter följer bland annat att:

 • Nätägaren Lerum Energi alltid måste kontaktas innan installation påbörjas via en föranmälan. Anslutning och tillkoppling av produktionsanläggningen får endast göras efter godkännande av Lerum Energi. 

 • Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör.

Produktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och standarder:

 • ELSÄK-FS 2016:1 [Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning]

 • ELSÄK-FS 2016:3 [Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet]

 • ELSÄK-FS 2022:1 [Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda]

 • ELSÄK-FS 2022:2 [Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar]

 • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 

 • Tillverkarens anvisningar

 • Svensk Standard SS-EN 50549-1

 • Föreskrift EIFS 2018:2 [Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer] 

 • Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP (Handbok utgiven av Energiföretagen)

Produkter som används i produktionsanläggning ska vara CE-märkta och ha tydliga installation- och bruksanvisningar på svenska. 

Om inte växelriktaren finns upptagen i Energiföretagens ”Rikta rätt lista” så ska anläggning följa EU förordningen 2016/631 (RfG), och Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2. 

Stickproppsanslutning är inte tillåtet. Produktionsanläggningen ska vara permanent ansluten till elnätet och utförd på egen gruppledning i gruppcentral. 

Lerum Energi rekommenderar att anslutningen skall vara trefasig. Om man vill ansluta en enfasig produktionsanläggning, så behöver man begränsa effekten till max 1,5 kW. Kontakta alltid Lerum Energi för att få godkännande innan anslutning av en enfasig produktionsanläggning. 

Elproduktionen ska inte kunna kopplas in eller drivas mot ett spänningslöst yttre elnät. 

Reläskyddsinställningar ska finnas och vara enligt Energiföretagens rekommendationer (enligt handbok ”Anslutning av  elproduktion till lågspänningsnätet”, ALP avsn. 4.2).

Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som avsett.

Krav gällande brytare

Mätarskåp från 2006 och senare är byggda efter den senaste standarden (SS 430 01 10 utgåva 7, 8, 9 eller 10). I detta utförande kan skåpets huvudbrytare klassas som säkerhets-/arbetsbrytare.

 1. Mätarskåp enl. senaste standard, åtkomligt för nätägarens personal. Ingen åtgärd krävs i befintlig installation.
   

 2. Mätarskåp enl. senaste standard, ej åtkomligt för nätägarens personal. Av elsäkerhetsskäl förordar vi att mätarskåpet flyttas utomhus (till fasadskåp/stativ). Vi tar inget betalt för ändringen i anslutningen till vårt nät. Kunden betalar för elinstallatörens arbete och för mätarskåpet. Om kunden ändå vill behålla elmätaren inomhus (ej rekommenderat), så tillkommer ändå kostnad för att ordna säkerhets-/arbetsbrytare för produktionsanläggningen som ska var åtkomlig för elnätsföretagets personal.
   

 3. Äldre mätarskåp, åtkomligt för nätägarens personal. För produktionsanläggningar =< 63A ska en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i kundanläggningens mätarskåp. Ev. kostnad för nytt mätarskåp.
   

 4. Äldre mätarskåp inomhus. Ej åtkomligt för nätägarens personal. Av elsäkerhetsskäl förordar vi att mätarskåpet flyttas utomhus (till fasadskåp/stativ). Vi tar inget betalt för ändringen i anslutningen till vårt nät. Kunden betalar för elinstallatörens arbete och för mätarskåpet. Om kunden ändå vill behålla elmätaren inomhus (vi rekommenderar inte detta), så tillkommer ändå kostnad för att ordna      säkerhets-/arbetsbrytare för produktionsanläggningen som ska var åtkomlig för elnätsföretagets personal. Samt för produktionsanläggningar =< 63A ska en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i kundanläggningens mätarskåp.
   

 • Vid uppsäkring och/eller förstärkning av serviskabel skall offert begäras.

Dokumentation och märkning

Direktmätta anläggningar ska minst dokumenteras enligt ALP. Strömtransformatoranläggningar måste vara dokumenterad med schema där det tydligt framgår hur elanläggningen och tillkommande produktionsanläggning med elkopplare är inkopplad. Schema måste vara av beständigt material och finnas i anslutning till elanläggning. Det ska klart och tydligt framgå av schema vart elkopplare är installerad.

Oberoende om elanläggningen är direktmätt eller strömtransformatormätt ska uppmärkning av elproduktionen finnas. Rekommendation av dokumentation enligt ALP.

Elkopplare ska alltid märkas med egen separat märkning, enligt bild.

Märkning med ”Varning för backspänning” ska finnas vid:

 • Direkt anslutning till elmätaren

 • Invid elkopplaren

Vid strömtransformatoranläggningar kan elkopplare behöva placeras i annan byggnad eller rum. Märkning ska klart och tydligt hänvisa vart elkopplare återfinns i:

 • Mätarskåpet

 • Invid huvudbrytare

 • Invid produktionsanläggningens elkopplare

 
Besiktning innan driftsättning

Lerum Energi kommer utföra besiktning av elanläggning efter att färdiganmälan inkommit. Elanläggningen och tillkommande produktionsanläggning ska besiktas och godkännas av Lerum Energi, innan produktionsanläggningen driftsätts.

Granska mätplatser 

Guide för solcellsleverantörer om behov av åtgärder