Elanvändarens rättigheter

Om du har synpunkter eller klagomål ska du kontakta vår kundservice på telefonnummer 0302-558 50. För att underlätta för snabb service är det bra om du har dina kunduppgifter och annan väsentlig information till hands. Om du skickar in ditt ärende får du gärna bifoga dokument som rör ärendet, till exempel fakturor och mejl, eller brevkorrespondens.

Skulle du fortfarande inte vara nöjd med Lerum Energis ärendehantering kan du vända dig till extern instans och få ärendet prövat beroende på vad ärendet handlar om

Rådgivning

Du kan också kontakta en utomstående rådgivare för att få hjälp med en opartisk bedömning. I Lerums kommun finns konsumentrådgivning som kan ge dig råd när det gäller handel av varor eller tjänster.

Nedan följer dina rättigheter enligt ellagen, 11 kap.

11 kap. 2 § ellagen ger elanvändaren en rätt att inte drabbas av avtalsvillkor som strider mot 11 kap. ellagen och som är till nackdel för elanvändaren.

11 kap. 3-6 §§ ellagen ger elanvändaren rättigheter i samband med avbrytande av överföring av el på grund av elanvändarens avtalsbrott. Rättigheterna innebär att elnäts- och elhandelsföretagen enbart har rätt att avbryta överföringen av el under vissa särskilt angivna omständigheter och i enlighet med iakttagande av angivna rutiner

11 kap. 7 § ellagen ger elanvändaren rättigheter i fråga om avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.

11 kap. 8-12 §§ ellagen ger elanvändaren rättigheter i fråga om skadestånd vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning för skada i de fall avbrytande av överföringen av el sker och elnäts- eller elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och

7 §§ ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §§, gäller även om elanvändaren har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen försummelse. Elanvändaren har också rätt att få ersättning från elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på elanvändarens försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas elanvändarens rätt till ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa fall jämkas. Elanvändarens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det att skadan inträffade.

11 kap. 13 § ellagen ger elanvändaren rätt till ett avtal med elhandelsföretaget. Avtalet ska innehålla viss information som elanvändaren ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har elanvändaren i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen, med den skillnaden att elanvändaren inte måste få den informationen innan avtalet ingås eller bekräftas.

11 kap. 15 § ger elanvändaren rätt att inte missgynnas beroende på det betalningssätt som elanvändaren har valt att använda vid betalning till elhandelsföretaget. Om elnäts- eller elhandelsföretaget erbjuder förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).

11 kap. 16 § ellagen ger elanvändaren en rätt att av elhandelsföretaget informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska också informera elanvändaren om rätten att säga upp avtalet. Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att elhandelsföretaget skickade meddelandet till elanvändaren.

11 kap. 17 § ellagen ger elanvändaren en rätt att få information från elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

11 kap. 18 § ellagen ger elanvändaren en rätt att på elnäts- och elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur elanvändaren ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ elanvändaren kan vända sig till för information eller tvistlösning.

Elanvändaren har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat sätt. Slutligen har elanvändaren rätt att få informationen på eller i samband med fakturor.

11 kap. 19 § ellagen ger elanvändaren rätt att byta elhandelsföretag utan kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget inom sex veckor från det att leveransen upphörde.

Ersättning vid strömavbrott

Drabbas du av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du rätt till ersättning. Kommer elen tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottet räknas det som sammanhängande. Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning, den betalas ut automatiskt på någon av de efterföljande fakturorna (normalt sett inom tre till sex månader).