Ett elnät för 17 500 kunder

I vår vardag som elnätsleverantör ingår det att ständigt förstärka, utveckla och säkra upp elleveransen ända fram till dig. Att allt fungerar och ha beredskap för att avhjälpa fel 24 timmar om dygnet, året runt. 

Vi förvaltar idag cirka 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet. 

Det här jobbar vi med just nu:

Här presenterar vi våra pågående och planerade projekt så att du som kund har koll på var vi lägger ner vår energi just nu.

I år planerades arbeten för ca 35 MSEK. Det omfattar underhåll, vädersäkring och nybyggnation.

 

Vädersäkring i stora delar av kommunen 

Under året kommer stora utvecklingsarbeten äga rum i kommunen för att vädersäkra elnätet. Vi gräver ner kablar i ett flertal områden. 

Stenkullens Industriområde

Ett omfattande kabelarbete med ett antal ny- och ombyggnationer av transformatorstationer har startats. Två stationer är nu på plats och arbetet fortskrider under 2018.

Stora Bråta

I samband med kommunens planer på VA-arbeten och nya bostäder i Stora Bråta planerar vi att samförlägga kabel. Påbörjas under första halvåret 2018.

Ekekullen i Tollered

Ersätta luftlinjer med kabel i mark. Arbetet är igång.

Stamsjöbadet - Bävsjöryd 

Luftlinjen mellan Stamsjöbadet och Bävsjöryd skall ersättas med cirka 3 km markkabel samt 2 stycken transformatorstationer. Arbetet pågår och slutförs i höst.

Knavraås - Skallsjö ängar 

Kabelnedgrävning från Knavraås till Skallsjö är igång och kommer att avslutas under året.

Kastenhofsmotet 

Till senhösten kommer vi att ersätta två luftlinjer med kabel i mark i syfte att minimera avbrott i området.

Upprustning av elnätet vid Stannum/Ytterstad 

Nio nya stationer har placerats ut samt åtskillig nedgrävning av kabel har pågått en tid men vi är för närvarande i slutfasen med kopplingsarbeten och omläggning av nätet. Anledningen till att vi bygger nya tranformatorstationer är att det blir dyrbart i slutändan att behålla stolpar då detta kräver mer underhåll och är mindre driftsäkert. 

Nybyggnation

Ett antal stora nybyggnadsprojekt runt om i kommunen innebär en utbyggnad av elnätet. Följande projekt är inplanerade.

  • Lilla Bråta: 40-50 stycken villor/parhus. Förebyggande arbete pågår inför husbyggnationen. En stor del av befintlig luftledning ersätts med kabel i mark..

  • Herrgårdsbacken i Floda 79 stycken lägenheter. Vi har börjat med markarbeten.

  • Ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet vilket kommer att innebära ett omfattande stationsarbete samt nedgrävning av nya kablar.

Björboholm Etapp 3 sambyggnation med VA

Byggstart i december. Vi skall gräva ned kablar i samband med kommunens VA-arbeten och stärka upp elnätet.

Aspenäs - Gorås

Vi ersätter luftledning med kabel i mark. Arbetet har påbörjats.

Ny mottagningsstation

Planering pågår inför en ny mottagningsstation. Vi har påbörjat omfattande grävningsarbeten i Lerum under året.

Kommunens bredbandssatsning

Samtidigt med kommunens bredbandssatsning ser vi det lämpligt att förlägga kabel för att förstärka och vädersäkra. Ett flertal områden är aktuella.

 

Löpande underhåll hela året

I samband med att kommunen gör VA-projekt passar vi på att gräva ner elkablar vilket vädersäkrar elnätet. Det arbetet sker löpande. 

Av våra 130 mil ledningar har vi delat upp området i sex sektioner där vi röjer och besiktigar samt underhåller enligt plan cirka en sektion per år. Detta till en kostnad av cirka 5 MSEK/år.