2021-10-25

Klimatförändringens effekt på fisket

Den globala uppvärmningen gör vattnet i hav och sjöar allt varmare. Detta förändrar förutsättningarna i havens ekosystem på en rad sätt. Hur förändras livet i hav och sjöar av detta och hur påverkas till exempel fisket? Våra kunder har i vår senaste marknadsundersökning bett oss att skriva om lite större frågor kopplat till klimatet. Här kommer en frågeställning som tangerar mot vår verksamhet. 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bedriver kontinuerlig forskning kring klimatförändringarnas effekter och undersökningarna börjar ge svar. På SLU/forskning kan man ta del av hur fiskar påverkas av att det blir varmare. Alla fiskar påverkas inte likadant av stigande temperaturer och det skiljer en hel del på vad som händer med fiskarna beroende på fiskens storlek och kön. Om fisken är liten eller stor, hona eller hane verkar alltså påverka hur fisken klarar temperaturökningar. Stora individer växer inte snabbare och hanar kan till och med växa långsammare i varmt vatten. Varmare vatten kan också leda till att det produceras mindre mängd fisk totalt och att fiskpopulationer förändras.

Vattenkraft är den förnyelsebara kraftkälla som under sin livscykel ger lägstkoldioxidutsläpp och minimerar därför klimatpåverkan.

Som en del i Lerum Energis hållbarhetsarbete producerar vi förnybar vattenkraft i våra tre vattenkraftverk längs Säveån där vi också upprättat två moderna vandringsvägar för fisk. Lerum Energi sköter också löpande underhåll av våra befintliga fiskvägar. Vi ser fram emot att kunna utöka med ytterligare satsningar genom att vi följer regeringens Nationella Plan (NAP) som är en plan där vattendragen i Sverige skall anpassas med fiskväg enligt EU-normer. Genom att följa den nationella planen kommer vi kunna tillse att flera arter gynnas av kommande lösning.  

Läs mer om våra vattenkraftverk och vårt arbete kring klimat och miljö här: