Vår miljöpolicy

Lerum Energi är miljödiplomerat och verkar aktivt för ett miljösmart agerande såväl i den interna verksamheten som i kontakter med kunder och leverantörer. Vi har i flera år jobbat målmedvetet med förnyelsebar energi och miljöfrågor som hör ihop med energibranschen. I vårt hållbarhetsarbete verkar vi för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet för att uppnå hög kundnöjdhet och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle enligt de globala målen som inkluderas i Agenda 2030.

Naturliga beståndsdelar i detta är: 

  • Att följa gällande miljölagstiftning.

  • Att arbeta i enlighet med Agenda 2030.

  • Att säkerställa så att som elhandlare förse samtliga lokala kunder med 100% fossilfri el med möjlighet att köpa 100% förnyelsebar Säveåel.

  • Att miljöaspekter ingår som en naturlig del i anläggning och underhåll av elnätet såväl som fjärrvärmenätet.

  • Att återanvändning, återvinning och avfallshantering sköts på ett optimalt sätt med ett kretsloppstänkande som ledstjärna.

  • Att producera fossilfri och förnybar vattenkraft lokalt.

Vad är miljödiplomering? 

Miljödiplomering av verksamheter är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter. Svensk Miljöbas har också en kravstandard för miljödiplomering av evenemang.

En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. En miljödiplomering kan även bidra till att verksamhetens varumärke stärks och med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

De globala målen för Agenda 2030