Våra fjärrvärmepaket

Här ser du våra aktuella fjärrvärmepaket och priser.

Priser för villa- och radhusägare

Alla priser är inklusive moms (för privatpersoner) och gäller från 2022-01-01. Prisjusteringar ska meddelas kunden minst två månader i förväg. Debitering sker månadsvis i efterskott.

Är du villa- eller radhusägare kan du välja mellan tre olika fjärrvärmepaket:

Fjärrvärmepaket 1

Lerum Energi AB äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

  • Anslutningsavgift: 20 000 kr

  • Fast avgift: 485 kr/månad

  • Energipris: 94,5 öre/kWh

Fjärrvärmepaket 2

Kunden äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

  • Anslutningsavgift: 45 000 kr

  • Fast avgift: 184 kr/månad

  • Energipris: 94,5 öre/kWh

Fjärrvärmepaket 3

Kunden äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

  • Anslutningsavgift: 95 000 kr

  • Fast avgift: 184 kr/månad

  • Energipris: 70,9 öre/kWh

Anslutningsavgifterna är lägsta priser och gäller vid kampanjer eller exempelvis anslutning av ett större område. Pristillägg, i form av nyetableringskostnader, kan förekomma vid anslutning av enstaka kund eller mindre områden.

Priser för näringsidkare/ juridisk person

Är du näringsidkare och juridisk person gäller nedanstående erbjudande. Alla priser är exklusive moms och gäller från och med 2022-01-01. Priserna fastställs av styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB och ses över årligen. Prisjusteringar ska meddelas kunden i god tid före höjningen. Debitering sker månadsvis i efterskott. Anslutningsavgiften tas ut vid anslutningstillfället.

Anslutningsavgift

Detta är en engångskostnad som offereras efter förfrågan.

Värmepris

Värmepriset består av abonnemangsavgift och förbrukningsavgift.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften beräknas utifrån den abonnerade effekten (E), räknad i kW, som verksamheten behöver. För att få fram din abonnemangsavgift multiplicerar du den abonnerade effekten (E) med abonnemangsavgiften (A). Se tabellen nedan.

Beräkningsmetod för abonnemangseffekten

Abonnerad effekt i kW (E) beräknas med hjälp av den så kallade kategoritalsmetoden. Denna innebär att vi dividerar medelvärdet av de två senaste årens uppmätta och normalårskorrigerade energiförbrukningar med ett kategorital. 

För flerfamiljshus och gruppanslutna småhus är kategoritalet 2200h/år och för övriga kunder 1700h/år. I speciella fall kan andra kategorital tillämpas efter prövning. Beräkningen görs årligen. Om den beräknade abonnemangseffekten avviker med mer än 5 % från den tidigare så gäller den nya fr o m året efter de båda beräkningsgrundande åren. Vid nyanslutning tillämpas ett beräknat effektbehov tills ovanstående metod kan tillämpas.

Abonnemangsavgift i kr per år, från och med 2022-01-01

Din beräknade abonnemangseffekt (E) multipliceras med abonnemangsavgiften (A).
 

E (kW)

A (kr/kW)

E (kW)

A (kr/kW)

0-49

304

400-499

260

50-99

293

500-699

256

100-149

287

700-899

250

150-199

277

900-1199

245

200-299

271

1200-1499

242

300-399

263

1500-

242

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgiften avser, som namnet anger, kostnaden för den energi som förbrukas.
Från och med 2022-01-01 uppgår förbrukningsavgiften till 670 kr/MWh.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Telefon 0302-558 50 eller