Våra fjärrvärmepaket

Här ser du våra aktuella fjärrvärmepaket och priser.

Priser för villa- och radhusägare

Alla priser är inklusive moms (för privatpersoner) och gäller från 2023-01-01. Prisjusteringar ska meddelas kunden minst två månader i förväg. Debitering sker månadsvis i efterskott.

Är du villa- eller radhusägare kan du välja mellan tre olika fjärrvärmepaket:

*Anslutningsavgifterna är lägsta priser och gäller vid kampanjer eller exempelvis anslutning av ett större område. Pristillägg, i form av nyetableringskostnader, kan förekomma vid anslutning av enstaka kund eller mindre områden.

Fjärrvärmepaket 1

Lerum Energi AB äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

  • Anslutningsavgift: Från 20 000 kr*

  • Fast avgift: 641 kr/månad

  • Energipris: 102,4 öre/kWh

Fjärrvärmepaket 2

Kunden äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

  • Anslutningsavgift: Från 45 000 kr*

  • Fast avgift: 272 kr/månad

  • Energipris: 102,4 öre/kWh

Fjärrvärmepaket 3

Kunden äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

  • Anslutningsavgift: Från 95 000 kr*

  • Fast avgift: 272 kr/månad

  • Energipris: 77,0 öre/kWh

Priser för näringsidkare/ juridisk person

Är du näringsidkare och juridisk person gäller nedanstående erbjudande. Alla priser är exklusive moms och gäller från och med 2023-01-01. Priserna fastställs av styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB och ses över årligen. Prisjusteringar ska meddelas kunden i god tid före höjningen. Debitering sker månadsvis i efterskott. Anslutningsavgiften tas ut vid anslutningstillfället.

Anslutningsavgift

Detta är en engångskostnad som offereras efter förfrågan.

Värmepris

Värmepriset består av abonnemangsavgift och förbrukningsavgift.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften beräknas utifrån den abonnerade effekten (E), räknad i kW, som verksamheten behöver. För att få fram din abonnemangsavgift multiplicerar du den abonnerade effekten (E) med abonnemangsavgiften (A). Se tabellen nedan.

Beräkningsmetod för abonnemangseffekten

Abonnerad effekt i kW (E) beräknas med hjälp av den så kallade kategoritalsmetoden. Denna innebär att vi dividerar medelvärdet av de två senaste årens uppmätta och normalårskorrigerade energiförbrukningar med ett kategorital. 

För flerfamiljshus och gruppanslutna småhus är kategoritalet 2200h/år och för övriga kunder 1700h/år. I speciella fall kan andra kategorital tillämpas efter prövning. Beräkningen görs årligen. Om den beräknade abonnemangseffekten avviker med mer än 5 % från den tidigare så gäller den nya fr o m året efter de båda beräkningsgrundande åren. Vid nyanslutning tillämpas ett beräknat effektbehov tills ovanstående metod kan tillämpas.

Abonnemangsavgift i kr per år, från och med 2023-01-01

Din beräknade abonnemangseffekt (E) multipliceras med abonnemangsavgiften (A).
 

E (kW)

A (kr/kW)

E (kW)

A (kr/kW)

0-49

440

400-499

383

50-99

422

500-699

383

100-149

415

700-899

350

150-199

400

900-1199

346

200-299

390

1200-1499

315

300-399

389

1500-

359

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgiften avser, som namnet anger, kostnaden för den energi som förbrukas.
Från och med 2023-01-01 uppgår förbrukningsavgiften till 720 kr/MWh.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Telefon 0302-558 50 eller