Vattenkraft - förnybar och ren energi

Som en del i vårt hållbarhetsarbete säljer Lerum Energi 100% förnybar vattenkraft till våra elhandelskunder. Delar av denna tillverkar vi själva i våra egna vattenkraftverk i Säveån. Vi tycker att det är viktigt att stå upp för minskade koldioxidutsläpp och den effekt detta får på klimatförändringar. Därför känns det extra bra att vi kan bidra på detta sätt.  

De största miljöfördelarna med vattenkraft

Små utsläpp

Vattenkraft är den förnyelsebara kraftkälla som under sin livscykel ger lägst koldioxidutsläpp och minimerar därför klimatpåverkan.

Så här ser en livscykelanalys för förnyelsebara energi när det gäller CO2-påverkan*:

 • Vattenkraft 8,4 g/kWh

 • Vindkraft 13,3 g/kWh

 • Solkraft 23,8 g/kWh

* Certifierad av tredjepartsgranskare: Bureau Veritas.

Förnybar

Vattenkraften är förnybar och sliter därför inte på klimatet. Inget fossilt bränsle behövs.

Lagringsbar 

Eftersom vatten till största delen lagras i vattenmagasin kan vi se till att tappa vatten även under vintern när samhället behöver elen som mest.

Reglerbar

Energin från vattenkraften går till den allra största delen att lagra i form av vattenmagasin, vilket gör att vi även får el en vindstilla vinterdag när vi behöver den som bäst. Vi styr själva när elen skall produceras och kan också anpassa oss till när andra förnybara energikällor är aktiva. Förändringar i efterfrågan eller av andra produktionsformer hanteras genom att reglera vattenkraften. 

 • Vattenkraften är reglerbar vilket gör att vi kan producera el precis när den behövs. Gör att det finns el i uttagen och rätt frekvens i ledningarna. 

 • Vattenkraften kan balansera upp andra förnybara energikällor som producerar väldigt olika efter dygnets timmar och mellan månader. När till exempel solen skiner kan man pausa vattenkraften om elen inte behövs mer än vanligt. 

 • Skulle vattenkraften stängas idag skulle vi förlora nästan hälften av vår elproduktion.

 • Vattenkraft släpper ut minimalt med koldioxid vilket medverkar till att nå de globala klimatmålen och stödjs inom ramen för elcertifikat och UG (UtsläppsGarantier). Ska vattenkraften i till exempel Hillefors kompenseras med solceller så krävs ca 3 hektar på någon mark som idag utgörs av tex skog, äng eller odlingsbar mark. Endast vattenkraften kan generera energi dygnet runt ihop med lagringskapacitet. All el konsumeras normalt i samma stund som den produceras. Detta blir speciellt påtagligt med el från vind och sol då det där inte finns något naturligt sätt att skjuta upp produktionen.

Vårt miljöarbete kring Säveån 

För att kompensera för den påverkan som vattenkraften har på Säveån, står Lerum Energi för löpande underhåll av befintlig fiskväg i Hedefors. Fiskvägen handlar inte endast om den engångsinvestering om 43 miljoner som gjorts utan kräver löpande underhåll. Våren 2021 har Lerum Energi utfört och bekostat ett arbete i den naturliga delen av fiskomlöpet.  

Förutom fiskvägen i Hedefors kompenserar vi även vattenkraftens påverkan genom att avsätta pengar till Länsstyrelsen (lagbundet stöd). Länsstyrelsen ser i sin tur till att främja vattenvården i sin helhet.

Vi följer den Nationella Planen (NAP) som regeringen beslutade juni 2020. Där ingår Säveån och vi har anmält kraftverken Hillefors och Floda till att omfattas av planen. Enligt den prioritering som har fastställts kommer Säveåns tur 2028. 

NAP:en är en plan där vattendragen i Sverige skall anpassas med fiskväg enligt EU-normer. Genom att följa den nationella planen kommer vi kunna tillse att flera arter gynnas av kommande lösning.  

Säveån har haft vattenkraft sedan 1940-talet i Hillefors och i Floda från 1928. Den är precis som grynkvarnen i Hillefors en viktig del i lokalhistoriken kring Lerum.

Säveån vid Hillefors har dämts upp sedan 1888 och nu är det alltså dags för att påbörja det nationella arbetet med nya fiskvägar. 

Vår miljöpolicy

Lerum Energi är miljödiplomerat och verkar aktivt för ett miljösmart agerande såväl i den interna verksamheten som i kontakter med kunder och leverantörer. Vi har i flera år jobbat målmedvetet med förnyelsebar energi och miljöfrågor som hör ihop med energibranschen. 

Naturliga ingredienser i detta är: 

 • Att följa gällande miljölagstiftning

 • Att säkerställa så att som elhandlare förse samtliga lokala kunder med 100% förnyelsebar el.

 • Att miljöaspekter ska ingå som en naturlig del i såväl anläggning som underhåll av elnät

 • Att återanvändning, återvinning och avfallshantering sköts på ett optimalt sätt med ett kretsloppstänkande som ledstjärna.

Vad är miljödiplomering? 

Miljödiplomering av verksamheter är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter. Svensk Miljöbas har också en kravstandard för miljödiplomering av evenemang.

En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. En miljödiplomering kan även bidra till att verksamhetens varumärke stärks och med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Säveåel

Vill du som företagare kunna redovisa att du köpt förnybar vattenkraft från våra lokala vattenkraftverk i Lerum? Vi erbjuder då ett specialutformat certifikat för Säveåel.

Kontakta vår kundservice så får du reda på mer hur du tecknar ett lokalt erbjudande.