2023-06-16

Låga vattennivåer påverkar vattenflödet i Säveån

Lite nederbörd innebär att vattennivåerna i länet nu är under eller mycket under det normala, detta påverkar vattennivåerna i sjöarna runt Lerums kommun och Säveån som följd. En vattendom bestämmer hur mycket vatten som tappas vid damm och kraftverken, något som diskuterats i möten mellan aktörerna runt Säveån. 

Då det under den senaste perioden fallit väldigt lite nederbörd så har vattennivån i Mjörn sjunkit till sina lägsta värden på 20 år för vecka 24. Trots en bra start av fallande nederbörd under inledningen av året har det under de senaste månaderna fallit lite nederbörd vilket resulterat i att vattennivåerna nu ligger under det normala.
 
Under onsdagen träffades aktörerna som påverkas av vattennivåerna kring Säveån där Lerum Energi deltog tillsammans med bland annat SMHI, Länsstyrelsen, Trafikverket, Räddningstjänsten, samt berörda kommuner och energibolag. Under mötet gick parterna igenom vilka risker som finns framöver om den torra väderleken fortlöper och parterna var överens om att det idag råder ett allvarligt läge.
- Nuvarande vattensituation, med indikationer om att det blir en torr sommar likt 2018, är allvarlig för Säveån, berättar Stefan Börjesjö, säkerhetsansvarig och anläggningsansvarig vattenkraft, Lerum Energi. 

Vattendom styr hur mycket vatten som tappas

Flödena i Säveån, nedströms Mjörn, styrs framför allt av Mjörns vattendom* som fastställer hur vatten får tappas genom damm eller kraftverk. Tidigare var det Vattendomstolen som fastställde vattendomar, idag ges miljötillstånd ut som beslutas av Mark- och miljödomstolen. För Mjörn innebär detta att tappningen ska efterlikna den naturliga bräddavloppskurva som fanns innan sjöns utlopp påverkades av människan.
- Det är alltid viktigt att följa gällande vattendomar och miljötillstånd för vår verksamhet. Under de senaste åren kan vi notera att perioder av både höga och låga vattenflöden blir allt vanligare. Mjörns vattendom är lite speciell och sedan 1959 är Mjörn i princip oreglerad då sjön skall regleras enligt en fastställd avbördningskurva. Detta medför att flödet i Säveån kan bli mycket lågt vid en långvarig period med liten nederbörd och höga temperaturer, förklarar Stefan.
 
Stefan berättar vidare att medelvattenföringen i Säveån nedströms Sävelången är 17 m3/s, men idag har vi ett vattenflöde på ca 6 m3/s vilket redan nu är cirka 2 m3/s lägre än 2018. Skulle det dessutom bli lika torrt och varmt som sommaren 2018 så förväntas ett flöde ner mot ca 1 m3/s nedströms Sävelången.
- Samverkan och information mellan aktörerna gällande vattenflöden är viktig för att förebygga risken för ras och skred samt ekologiska konsekvenser. Vi har en god dialog mellan alla aktörer och följer kontinuerligt aktuella vattenflöden och prognoser och nytt samverkansmöte planeras mellan alla aktörer under vecka tjugoåtta, avslutar Stefan.

Bild över avbördingskurvan för Mjörn som styr hur mycket vatten som tappas.

* En vattendom fastställer hur vatten får tappas genom en damm eller kraftverk.
 
Vattennivåerna i våra sjöar påverkas av hur kommuninvånarna använder sitt vatten, därför behöver alla vara med och bidra till att spara på vattnet. 

Enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande

  • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.

  • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.

  • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.

  • Diska inte under rinnande vatten.

  • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.

  • Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.

  • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.

  • Vattna inte med dricksvatten.

Källa: Hav och vattenmyndigheten