2022-06-21

Fjärrvärme till Berghultsskolan - påbörjat arbete

Fjärrvärme är en underhållsfri och miljövänlig uppvärmningskälla. Lerum Energi arbetar just nu med grävarbete och att lägga ner fjärrvärmerör längs vägsträckningen till Berghultsskolan. Den nya och delvis ombyggda skolan kommer att anslutas till fjärrvärmenätet i Floda under hösten. 

Vi frågar Anders Glimfjord, som är projektledare för fjärrvärmedragningen, varför det är bra att koppla på fjärrvärme till en skola som tidigare värmts upp med egen pelletspanna. Anders berättar att större byggnader såsom skolor har mycket att vinna på att slippa löpande service och driftkostnader. Underhållet blir helt enkelt minimalt och varar över tid. Det passar väldigt bra att starta en stor del av arbetet vid Berghultskolan under barnens sommarlov då störmomenten blir färre. 

Anders berättar vidare att man även erbjudit villor längs den 500 meter långa grävsträckan att ansluta till fjärrvärme mot en anslutningsavgift. Flera hushåll har nappat på erbjudandet när grävarbete ändå sker på gatan utanför. Även för villakunder så lockar den underhållsfria uppvärmningen. Redan 2012 borrades hål för fjärrvärme och rör trycktes under motorvägen där bostäder vid Kyrkmossen var tidigt ute med att få fjärrvärme. Nu har man öppnat upp den gamla anslutningspunkten för att kunna fortsätta mot Berghultsskolan. Grävarbetet kommer att göras utmed vägkanterna till Apelvägen, Brattlyckevägen, Turebergsvägen, Bokvägen, Gamla Vägen till Södra Vägen och in i Berghultsskolan. 

Gediget arbete

Det är många bitar som skall komma på plats innan det går att driftsätta fjärrvärmen. Denna vecka grävs till exempel ett antal provgropar utmed sträckan och grävmassorna skall sedan skickas på analys. Vi träffar även Michael på LP Entreprenad som sköter grävarbetet och han berättar om miljöaspekten och vikten av att analysera och utreda om det är rena massor, eller om det är massor som skall skickas iväg på särskild deponi. Samtidigt som Michael sköter stora delar av grävarbetet kommer det rörpersonal som arbetar med att pussla ihop levererade rör, en annan personalgrupp svetsar ihop rörkopplingarna och en tredje yrkesgrupp skummar ihop materialet inne i rören så allt blir tätt och klarar av att ligga nedgrävt i backen över tid. ”Skummarna” värmer upp rören till mellan 60 och 70 grader innan rören kan packas fast i backen.

I oktober beräknas Berghultsskolan vara helt igångsatt och driftsatt med den nya fjärrvärmelösningen. Det känns fint att leverera denna miljövänliga uppvärmningskälla till en stor skola i vårt område.

Berghultsskolans ombyggnation där ledningen skall anslutas.

Anslutningsppunkten intill E20 där nya rördragningen startar.

Grävmassor som tagits upp ur grop skickas på teknisk analys.

Michael på LP berättar om analysproverna och grävarbetet.

Anders berättar om hur rören skall svetsas ihop.

Michael och Anders berättar om hur arbetet skall fortskrida.

Panncentralen i Floda som tillverkar fjärrvärmen.