Vad betyder fakturan?

På din faktura har du två poster om du har oss också som elhandelsleverantör: elnät och elhandel. Har du en annan elhandelsleverantör har du endast elnätet specificerat på fakturan ifrån oss. 

 

Elnätet

I Lerums kommun är det Lerum Energi som äger och underhåller elnätet. Elnätet är själva stommen för all elöverföring. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar.

Säkring

Denna avgift utgår från storleken på din huvudsäkring som avgör hur stark ström du kan ta ut. Det är ett fast pris per år som faktureras månadsvis. En höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris. Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita en behörig elinstallatör om du vill ändra huvudsäkring. 

Elöverföring

Detta är en rörlig avgift som tas ut för att leverera elen till din bostad och påverkas av hur mycket el som du använder.
I elöverföringsavgiften ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I avgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Energiskatt

1 januari 2018 beslutade riksdagen att energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen som därefter fakturerar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.
Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2021 är 44,50 öre/kWh (35,60 öre/kWh exkl moms). 

Läs gärna mer om energiskatt här

 

Elhandeln

Elhandeln = den el som du köper och använder inne i din bostad. Om du har oss som elhandelsleverantör har du både elnät och elhandel på samma faktura. Om du har en annan elhandelsleverantör får du en separat faktura ifrån dem. Elhandelsavtal kan du teckna med valfri elhandelsleverantör. 

Fast avgift

Den fasta administrativa avgiften är på 468 kr/år och debiteras månadsvis.

Elförbrukning

Här ser du vad du betalar för din förbrukning inne i bostaden. Har du ett rörligt avtal blir priset olika från månad till månad då örespriset per kilowattimme justeras månadsvis. Med ett fast avtal betalar du samma kWh-pris så länge som avtalet löper. Hur mycket summan per månad blir beror på hur mycket el du förbrukar. 

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Alla elhandelsleverantörer berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.

  • Alla elhandelsleverantörer är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.

  • Elhandelsleverantörer tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen.