Lerum elhandels särskilda villkor

1. Avtalets ingående och giltighet

Detta avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Lerum El accepterat Kundens beställning. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.
Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

2. Allmänna avtalsvillkor 

Utöver Avtalet tillämpas vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Vid eventuell motsättning har Avtalets villkor företräde.

3. Villkor och priser

Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser erhålls via Lerum El:s Kundservice eller webbplats.

4. Skatter och övriga avgifter

Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Lerum El har rätt att löpande justera dessa kostnader utan föregående underrättelse, även under innevarande bindningstid. 

5. Avtalsöverlåtelse

Kunden medger att Lerum El på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan. Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet på annan.

6. Val av energikälla

Kunden kan teckna tillval om att levererad el ska produceras av särskild energikälla. För avtal med tidsbundet elpris gäller tillvalet och överenskommet pris tills bindningstiden går ut. För övriga avtal gäller tillvalet och överenskommet pris för vald energikälla tillsvidare.

7. Uppsägning

Om Avtalet sägs upp utan att Kunden ingår annat elhandelsavtal, ska för den fortsatta elleveransen tillämpas Lerum El:s vid var tid gällande villkor och priser för Anvisningsavtal. Vid Kundens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla.

8. Anpassning till lagar m.m.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig, skall detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar. Innehållet i Avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i Avtalet.

9. Särskilda villkor för Rörligt elpris

9a. Elpris: Elpriset består av Lerum El:s kostnader för inköp av el, Lerum El:s fasta elcertifikatsavgift, Lerum El:s fasta påslag i öre/kWhoch en fast avgift. För anläggningar med timmätt förbrukning avser Lerum El:s kostnaderför inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning med tillägg förbalanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett.

För övriga anläggningar avser Lerum El:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på NordPool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Lerum El:s anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. Andra motsvarande elmarknader för fysisk handel ska likställas med Nord Pool enligt detta Avtal i händelse av att Lerum El skulle använda en sådan elmarknad istället för Nord Pool.

9b. Villkorsändring: Lerum El har rätt att ändra påslag, fast avgift, pris för tillvald energikälla och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

9c. Varaktighet och uppsägning: Avtalet om rörligt elpris gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel. Om Kund med Rörligt elpris tecknar avtal med tidsbundet elpris med Lerum El upphör dock Avtalet att gälla den dag elleverans enligt avtal med tidsbundet elpris inleds.

10. Särskilda villkor för Fast elpris 

10a. Tidsbundet elpris: Elpriset och fasta avgiften är oförändrade under den överenskomna bindningstiden. 

10b. Bindningstider, pris- och villkorsändringar: Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före bindningstidens utgång meddelar Lerum El att nuvarande avtal löper ut. Om ingen uppsägning har skett innan uppsägningstidens utgång förlängs Avtalet automatiskt med rörligt avtal och pris.

10c. Uppsägning: Avtalet får sägas upp av båda parter med en månads varsel, dock tidigast till bindningstidens utgång.
Om kunden inte fullföljer elhandelsavtalet till avtalstidens slut har Lerum El rätt till ekonomisk ersättning från kunden. Ersättningen är mellanskillnaden mellan det avtalade priset och dagspriset för motsvarande avtal på den återstående beräknade avtalsvolymen för resterande del av avtalsperioden. Den beräknade avtalsvolymen grundar sig på den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen. Lerum El har även rätt till ekonomisk ersättning för den återstående delen av avtalets fasta avgift samt en administrativ avgift om 500 kr. I förekommande fall tillkommer skatter och avgifter.

11. Reklamation och tvist

Reklamation görs i första hand till Lerum El:s Kundservice som omhändertar ärendet. Löses inte ärendet till belåtenhet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol via Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Lerum El:s åtar sig att följa ARNs utslag.
ARN nås på postadress: Box 174, 101 23 Stockholm eller via webben www.arn.se