Lerum elhandels särskilda villkor

1. Avtalets ingående och giltighet

Detta avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Lerum El accepterat Kundens beställning. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.
Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

2. Allmänna Avtalsvillkor 

Utöver Avtalet tillämpas vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Vid eventuell motsättning har Avtalets villkor företräde.

3. Villkor och priser 

Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser erhålls via Lerum El:s Kundservice.

4. Skatter och övriga avgifter

Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Lerum El har rätt att löpande justera dessa kostnader utan föregående underrättelse, även under innevarande bindningstid. 

5. Avtalsöverlåtelse

Kunden medger att Lerum El på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan. Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet på annan.

6. Uppsägning

Om Avtalet sägs upp utan att Kunden ingår annat elhandelsavtal, ska för den fortsatta elleveransen tillämpas Lerum El:s vid var tid gällande villkor och priser för Anvisningsavtal. Vid Kundens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla.

7. Särskilda villkor för Rörligt elpris

7a. Elpris: Elpriset består av Lerum El:s kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, Lerum El:s påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens genomsnittspris per månad.

För anläggningar med timavräknad förbrukning avser Lerum El:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning. 

För övriga anläggningar avser Lerum El:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool Spot för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Lerum El:s anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool Spot samt Svenska Kraftnät.

7b. Villkorsändring: Lerum El har rätt att ändra påslag, fast avgift, pris för tillvald energikälla och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

7c. Varaktighet och uppsägning: Avtalet om rörligt elpris gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel. Om Kund med Rörligt elpris tecknar avtal med tidsbundet elpris med Lerum El upphör dock Avtalet att gälla den dag elleverans enligt avtal med tidsbundet elpris inleds.

8. Särskilda villkor för Fast elpris 

8a. Tidsbundet elpris: Elpriset och fasta avgiften är oförändrade under den överenskomna bindningstiden. 

8b. Bindningstider, pris- och villkorsändringar: Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före bindningstidens utgång meddelar Lerum El föreslaget nytt fast elpris och avtalsvillkor för kommande bindningstid. Om ingen uppsägning har skett innan uppsägningstidens utgång förlängs Avtalet automatiskt med ny bindningstid om tolv månader till det nya pris som gäller vid tidpunkt för sista svarsdatum. 

8c. Uppsägning: Avtalet får sägas upp av båda parter med en månads varsel, dock tidigast till bindningstidens utgång. Om kunden inte fullföljer elhandelsavtalet till avtalstidens slut har Lerum El rätt till ekonomisk ersättning från kunden. Ersättningen är mellanskillnaden mellan det avtalade priset och dagspriset för motsvarande avtal på den återstående beräknade avtalsvolymen för resterande del av avtalsperioden. Den beräknade avtalsvolymen grundar sig på den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen. Lerum El har även rätt till ekonomisk ersättning för den återstående delen av avtalets fasta avgift samt en administrativ avgift om 500 kr. I förekommande fall tillkommer skatter och avgifter.