Lerum elhandels särskilda villkor

1. Avtalets ingående och giltighet

Detta avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Lerum El accepterat elanvändarens beställning. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att elanvändaren lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Elanvändaren svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

2. Allmänna Avtalsvillkor 

Utöver Avtalet tillämpas branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till elanvändaren. Vid eventuell motsättning har Avtalets villkor företräde.

3. Information om villkor och priser

Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser Lerum El erbjuder erhålls via Lerum Els kundservice eller webbplats.

4. Skatter och övriga avgifter

Till elpriset tillkommer vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Om lagstadgade skatter och övriga avgifter ändras har Lerum El rätt att löpande justera elpriset i motsvarande mån utan föregående underrättelse, även under innevarande bindningstid.

5. Avtalsöverlåtelse

Elanvändaren medger att Lerum El på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan. Elanvändaren har inte rätt att överlåta Avtalet på annan.

6. Val av energikälla

Elanvändaren kan teckna tillval om att levererad el ska produceras av särskild energikälla. För avtal med tidsbundet elpris gäller tillvalet och överenskommet pris tills bindningstiden går ut. För övriga avtal gäller tillvalet och överenskommet pris för vald energikälla tillsvidare.

7. Konsumenträtt, reklamation och tvist

Information om konsumenträtt erhålls via Lerum Els kundservice eller webbplats. Reklamation görs i första hand till Lerum Els kundservice som omhändertar ärendet. Löses inte ärendet till belåtenhet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol av Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Lerum El åtar sig att följa ARNs utslag. ARN nås på postadress Box 174, 101 23 Stockholm eller via webben på www.arn.se.

8. Uppsägning 

Om Avtalet sägs upp utan att elanvändaren ingår annat elhandelsavtal, ska för den fortsatta elleveransen tillämpas Lerum Els vid var tid gällande villkor och priser för anvisat avtal. Vid elanvändarens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla. Lerum El har rätt att kräva att elanvändaren styrker att en definitiv avflyttning har skett. Elanvändare som önskar flytta med sig Avtalet till ny anläggningsadress ska kontakta Lerum Els kundservice för besked om medflytt av Avtalet är möjligt

9. Kontaktuppgifter

Elanvändaren kan nå Lerum Els kundservicevia telefon 0302-55850 eller e-post kundservice@lerumenergi.se. På Lerum Els webbplats www.lerumenergi.se finns från tid till annan en chattfunktion. Lerum Els kundservice kan även nås på adress: Elvägen 9, 44361 Stenkullen. 

10. Särskilda villkor för Rörligt elpris – månadspris

10a. Elpris: Slutligt elpris fastställs månadsvis efter avslutad kalendermånad och består av Lerum Els rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar, fast elcertifikatsavgift, fast påslag i öre per kWh och årsavgift. Lerum Els rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar för respektive elområde utgörs av ett viktat medelvärde av de timvisa spotpriserna på Nord Pool och rörliga avgifter för handel med el. Viktningen av spotpriserna görs utifrån förbrukningsprofilen för Lerum Els samtliga månadsavräknade anläggningar i respektive elområde. Med avgifter för handel med el avses de avgifter Lerum Els erlägger till Svenska kraftnät, e-Sett och Nord Pool, de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av lagstadgat balansansvar för el, kreditkostnad och kostnader för ursprungsgarantier. 

11. Särskilda villkor för avtal med Timpris 

11a. Beställning av Timpris: Timpris förutsätter att anläggningens elförbrukning mäts minst varje timme. Lerums El äger rätt att beställa mätning fördelad över dygnet och dygnsavräkning från kundens nätföretag.
11b. Elpris: Slutligt elpris per timme fastställs månadsvis efter avslutad kalendermånad och består av det timvisa spotpriset på Nord Pool för aktuellt elområde, rörliga avgifter för handel med el, fast elcertifikats-avgift och fast påslag i öre per kWh. Årsavgift tillkommer. Med avgifter för handel med el avses de avgifter Lerum El erlägger till Svenska kraftnät, e-Sett och Nord Pool, de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av lagstadgat balansansvar för el, kreditkostnad och kostnader för ursprungsgarantier. Vid fakturering visas slutligt elpris uppdelat på el, elcertifikatsavgift och avgifter till SVK. Priset för el visas som elanvändarens snittpris för hela faktureringsperiodens samtliga timmar inklusive avgifter för handel med el för respektive månad. Uppgifter för enskilda timmar finns på Nord Pools webbplats. 

12. Gemensamma särskilda villkor för Rörligt elpris och Timpris

12a. Elmarknader: Andra motsvarande elmarknader för fysisk handel ska likställas med Nord Pool enligt detta avtal i händelse av att Lerum El skulle använda en sådan elmarknad istället för Nord Pool.
12b. Villkorsändring: Lerum El har rätt att ändra priser för fast elcertifikatsavgift, fast påslag, årsavgift samt för tillvald energikälla under förutsättning att elanvändaren underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.
12c. Varaktighet och uppsägning: Avtalet gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel. Om elanvändaren väljer att teckna annat elavtal med Lerum El upphör dock Avtalet att gälla den dag elleverans enligt nytt avtal inleds.

13. Gemensamma särskilda villkor för Rörligt elpris och Timpris 

13a. Tidsbundet elpris: Elpris och årsavgift är oförändrade under den överenskomna bindningstiden.
13b.Automatisk förlängning: Om avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt vid bindningstidens utgång med Rörligt elpris som gäller tillsvidare enligt villkoren i punkt 10, 11 och 12.
13c. Uppsägning: Avtalet får sägas upp av båda parter med en månads varsel, dock tidigast till bindningstidens utgång. Om elanvändaren säger upp och bryter Avtalet om Fast elpris innan innevarande bindningstid löpt ut har Lerum El rätt till ersättning. Ersättningen baseras på Lerums El beräknade förbrukning för återstående del av bindningstiden. Ersättningen per kWh uppgår till skillnaden mellan Avtalets elpris och det vid uppsägningen aktuella elpriset för ett motsvarande avtal för återstående del av bindningstiden, samt en administrativ ersättning om 500 kr. Finns vid uppsägningen inget aktivt kunderbjudande för ett motsvarande avtal för återstående del av bindningstiden görs en linjär viktning av priserna mellan de närmast motsvarande avtal som erbjuds. Moms ingår inte i ersättningen. Ersättning ska utgå även i de fall elleverans enligt Avtalet inte påbörjats vid elanvändarens förtida uppsägning. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på elanvändarens definitiva avflyttning eller i det fall nu gällande elpris för ett motsvarande avtal för återstående del av bindningstiden är högre än Avtalets elpris. 

14. Särskilda villkor för Vintersäkring

14a. Tidsbundet elpris: Elpriset och årsavgiften är oförändrade under den överenskomna bindningstiden för Vintersäkring.
14b. Varaktighet och uppsägning: Avtalet om Vintersäkring kan sägas upp av båda parter med en månads varsel, dock tidigast till bindningstidens utgång. Om ingen uppsägning har skett förlängs Avtalet automatiskt vid bindningstidens utgång med Rörligt elpris som gäller tillsvidare enligt villkoren i punkt 10, 11 och 12. Om elanvändaren säger upp och bryter Avtalet om Vintersäkring innan innevarande bindningstid löpt ut har Lerum El rätt till ersättning. Ersättningen beräknas i enligt med punkt 13c.
 
Villkor utfärdade 2023-07-01