Vårt miljöarbete kring Säveån 

För att kompensera för den påverkan som vattenkraften har på Säveån, står Lerum Energi för löpande underhåll av befintlig fiskväg i Hedefors. Fiskvägen handlar inte endast om den engångsinvestering om 43 miljoner som gjorts utan kräver löpande underhåll. Våren 2021 har Lerum Energi utfört och bekostat ett arbete i den naturliga delen av fiskomlöpet.  

Förutom fiskvägen i Hedefors kompenserar vi även vattenkraftens påverkan genom att avsätta pengar till Länsstyrelsen (lagbundet stöd). Länsstyrelsen ser i sin tur till att främja vattenvården i sin helhet.

Vi följer den Nationella Planen (NAP) som regeringen beslutade juni 2020. Där ingår Säveån och vi har anmält kraftverken Hillefors och Floda till att omfattas av planen. Enligt den prioritering som har fastställts kommer Säveåns tur 2028. 

NAP:en är en plan där vattendragen i Sverige skall anpassas med fiskväg enligt EU-normer. Genom att följa den nationella planen kommer vi kunna tillse att flera arter gynnas av kommande lösning.  

Säveån har haft vattenkraft sedan 1940-talet i Hillefors och i Floda från 1928. Den är precis som grynkvarnen i Hillefors en viktig del i lokalhistoriken kring Lerum.

Säveån vid Hillefors har dämts upp sedan 1888 och nu är det alltså dags för att påbörja det nationella arbetet med nya fiskvägar.