Vårt miljöarbete kring Säveån 

För att kompensera för den påverkan som vattenkraften har på Säveån, står Lerum Energi för löpande underhåll av befintliga fiskvägar i Hedefors och Hillefors samt en ålyngelledare vid Floda kraftverk. Lerum Energi arbetar på flera olika sätt med närmiljön och för att kompensera för den påverkan som vattenkraften har på Säveån. 

Utan vattenkraften skulle vår elförsörjning vara beroende av el från olja, kol och gas. Detta skulle i sin tur leda till större klimatpåverkan, vilket hotar både den biologiska mångfalden och människans livsvillkor. De fossila energikällorna orsakar också stora utsläpp av försurande ämnen som påverkar mark och vatten. Men precis som all annan el- och energiproduktion så påverkar vattenkraften miljön. 

Kraftverken och dammarna innebär ett ingrepp i miljön som förändrar förutsättningar för livet i, och invid, vattendragen. Störst fokus har under åren riktats mot hur vattenkraften påverkar fiskars levnadsvillkor, till exempel som hinder i deras naturliga vandringsvägar. Särskilt har man diskuterat den hotade ålen. För att fisken ska kunna ta sig förbi kraftverken utan att skadas byggs på många håll så kallade fisktrappor, fiskomlöp och fiskvägar. Tillsammans med andra åtgärder syftar dessa till att minska vattenkraftens negativa påverkan. Det finns dock även djurliv som gynnas av vattenkraftverken. Bävrar och vissa fågelarter trivs till exempel i de uppdämda vattendragen.

Fiskomlöpet vid Hedefors

Våra miljöåtgärder

2013 färdigställdes en 450 meter lång fiskväg vid Hedefors som består av en konstgjord bäck, ett så kallat omlöp, och ett fingaller som ska hindra nedvandrande fisk från att skadas i turbinerna. Den består också av en mindre ränna, så kallad flyktväg, som utvandrande fisk kan använda sig av. Delar av omlöpet byggdes med grusbäddar för att bli lekområde för lax och öring. Redan första natten 2013 visade Hedefors fiskräknare att ål tagit sig upp för den nyanlagda fiskvägen. 

Under 2021 anlades en ny fiskväg vid kraftverket i Hillefors. Stenblock har även placerats ut i botten på trumman, mellan kanalen och den öppna delen av fiskvägen, vilket skapar ett virvlande vatten och en del fickor för fisken att stanna till vid. 

Lerum Energi står också för löpande underhåll av befintliga fiskvägar i Hedefors och Hillefors, och har under 2022 tillsammans med naturvårdsexperter skapat en ny ålränna mellan Säveån och Sävelångens utlopp vid Floda Kraftverk.

Fiskräknare vid Hedefors

Fiskräknaren vid Hedefors i Säveån är placerad i slutet av den naturlika fiskvägen som färdigställdes 2013. Fiskvägen har öppnat upp nya lek- och uppväxtområden för bland annat lax, havsöring och ål.

Växtlivet

I dalgången växer de flesta svenska lövträden, särskilt klibbalen som stortrivs nära ån där det är blött. Buskarna hassel, hägg, olvon och brakved är vanliga, och marken täcks av vitsippor, blåsippor, harsyra, trolldruva, ormbär och en rad andra örter och blommor. Här finns även den uråldriga växten skavfräken som innehåller kisel och som förr användes som slipmedel.

Fisklivet

Säveån kan stoltsera med ett rikt fiskliv av såväl stationära fiskar som vandrande fiskarter. Med åtgärderna kring vattenkraftverken kan den utrotningshotade ålen vandra upp genom Säveån och även lax och öring har kunnat ta sig vidare genom fiskvägarna i Hedefors och Hillefors. I Säveån hittar man även bland annat gädda, mört, löja och abborre.

Fågellivet

Säveån har ett rikt fågelliv med arter som gynnas av dammiljö och omlöp. Bland annat häckar kungsfiskare i området och strömstaren är en frekvent gäst på vintern. Andfåglar gynnas av de lugnare dammformationerna som utgör viktiga övervintringsplatser. Andra vanliga fåglar är hackspett, mesar, svartvit flugsnappare, bofink, drillsnäppa och forsärla.

Djurlivet

Överallt längs Säveån ser man spår av bävernsframfart. Fällda träd och gnagspår vittnar omatt bävern stortrivs i området. Här finns även tordyvel, trollsländor, hasselmus, hasselsnok, ekorrar och grodor. Ibland kan man även skymta grävling och mink.

Bävern och kungsfiskaren syns till lite då och då kring våra vattenkraftverk.