Priser för näringsidkare/ juridiskperson 2018

Är du näringsidkare och juridisk person gäller nedanstående erbjudande.

Alla priser är exklusive moms och gäller fr o m 2018-01-01. Priserna fastställs av styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB och ses över årligen. Prisjusteringar ska meddelas kunden i god tid före höjningen. Debitering sker månadsvis i efterskott. Anslutningsavgiften tas ut vid anslutningstillfället.

Anslutningsavgift
Detta är en engångskostnad som offereras efter förfrågan.

Värmepris
Värmepriset består av abonnemangsavgift och förbrukningsavgift.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften beräknas utifrån den abonnerade effekten (E), räknad i kW, som verksamheten behöver. För att få fram din abonnemangsavgift multiplicerar du den abonnerade effekten (E) med abonnemangsavgiften (A). Se tabellen nedan

Beräkningsmetod för abonnemangseffekten
Abonnerad effekt i kW (E) beräknas med hjälp av den så kallade kategoritalsmetoden. Denna innebär att vi dividerar medelvärdet av de två senaste årens uppmätta och normalårskorrigerade energiförbrukningar med ett kategorital. 

För flerfamiljshus och gruppanslutna småhus är kategoritalet 2200h/år och för övriga kunder 1700h/år. I speciella fall kan andra kategorital tillämpas efter prövning. Beräkningen görs årligen. Om den beräknade abonnemangseffekten avviker med mer än 5 % från den tidigare så gäller den nya fr o m året efter de båda beräkningsgrundande åren. Vid nyanslutning tillämpas ett beräknat effektbehov tills ovanstående metod kan tillämpas.

Abonnemangsavgift i kr per år fr o m 2018-01-01
Din beräknade abonnemangseffekt (E) multipliceras med abonnemangsavgiften (A).
 

E (kW)

A (kr/kW)

E (kW)

A (kr/kW)

0-49

225

400-499

183

50-99

215

500-699

179

100-149

209

700-899

177

150-199

201

900-1199

174

200-299

195

1200-1499

170

300-399

187

1500-

169

Förbrukningsavgift
Förbrukningsavgiften avser, som namnet anger, kostnaden för den energi som förbrukas.
Fr o m 2018-01-01 uppgår förbrukningsavgiften till 595 kr/MWh.

 
Prisjämförelse

Se olika prisjämförelse mellan kundkategorier här.